1 NHL Play Wednesday

Golden Knights -144 (Heritage)


YTD: 107-110-6, +11.83