Seattle -120
washington x 105
atlanta -155
houston -150
phillies -145
texas -180
tampa bay x 150
107 -74