Tanpa bay - 125
seattle -180
houston -135
phillies -165
texas -165
san fran -140
washington x 170
boston x 100
113 -80