1 NHL Play Thursday

Devils +178 (Heritage)


YTD: 58-38, +15.73