Godfatherlocks july 19th picks

mlb


*** massive 5000 unit pick ***

oakland athletics -110 (mlb)