1 CBB Play Thursday

Dayton / Iowa UNDER 146 -105 (Heritage)


YTD: 29-38-2, -10.67