Washington Mystics vs Minnesota Lynx   Wednesday, August 19, 2015   8:00 PM EST

Washington Mystics
Minnesota Lynx
50.0%
50.0%
+8½ -110
-8½ -110
+10 -107
-10 -103
+10 -108
-10 -102
+10 -110
-10 -110
+10 -110
-10 -110
+10 -110
-10 -110
+10 -105
-10 -105
+10 -110
-10 -110
+10 -110
-10 -110
+10 -110
-10 -110
+10 -110
-10 -110
Moneyline
50.0%
50.0%
+445
-550
+441
-523
+480
-570
+430
-550
+445
-550
+440
-595
+425
-580
+430
-550
+430
-550
+445
-550
Totals
50.0%
50.0%
146 -110
146 -110
146½ -106
146½ -104
146½ -108
146½ -102
147 -110
147 -110
147 -110
147 -110
147 -110
147 -110
147 -105
147 -105
147 -110
147 -110
147 -110
147 -110
147 -110
147 -110
147 -110
147 -110
 
 
Washington Mystics
Minnesota Lynx
46.3%
53.7%
+5½ -110
-5½ -110
+5½ -104
-5½ -106
+5½ -110
-5½ -110
+5½ -110
-5½ -110
+5½ -110
-5½ -110
+5½ -110
-5½ -110
+5½ -110
-5½ -110
+5½ -110
-5½ -110
+5½ -110
-5½ -110
+5½ -110
-5½ -110
Moneyline
46.3%
53.7%
+299
-343
+300
-360
+290
-350
+280
-360
Totals
46.3%
53.7%
73 -110
73 -110
72½ -104
72½ -106
72½ -110
72½ -110
72½ -110
72½ -110
72½ -110
72½ -110
72½ -110
72½ -110
72½ -110
72½ -110
72½ -110
72½ -110
72½ -110
72½ -110
72½ -110
72½ -110
 
 
Washington Mystics
Minnesota Lynx
42.3%
57.7%
+8 -115
-8 -105
+7½ -107
-7½ -103
+8 -110
-8 -110
+8 -110
-8 -110
+8 -115
-8 -105
+7½ -110
-7½ -110
+8 -110
-8 -110
+8 -115
-8 -105
Moneyline
42.3%
57.7%
+385
-450
+375
-470
+380
-485
Totals
42.3%
57.7%
75 -110
75 -110
75 -109
75 -101
75 -110
75 -110
74½ -110
74½ -110
75 -110
75 -110
75 -115
75 -105
74½ -110
74½ -110
75 -110
75 -110
 
 
Washington Mystics
Minnesota Lynx
47.2%
52.8%
+3 -103
-3 -107
+3 -110
-3 -110
+3 -110
-3 -120
Moneyline
47.2%
52.8%
+223
-251
+190
-230
+225
-265
Totals
47.2%
52.8%
 
 
36½ -115
36½ +104
36½ -110
36½ -110
36½ -130
36½ +100
 
 
Terms of Use