Chicago Sky vs Minnesota Lynx   Sunday, May 14, 2017   7:00 PM EST

Chicago Sky
Minnesota Lynx
0.0%
0.0%
+15 -110
-15 -110
+16½ -110
-16½ -102
+16½ -110
-16½ -110
+16 -105
-16 -115
+16½ -108
-16½ -112
+16½ -110
-16½ -110
+16½ -105
-16½ -105
+16½ -110
-16½ -110
+16½ -110
-16½ -110
+16 -105
-16 -115
+16 -105
-16 -115
Moneyline
0.0%
0.0%
+850
-1300
+800
-1300
+1140
-1740
+750
-1400
+700
-1000
Totals
0.0%
0.0%
161 -110
161 -110
157½ -109
157½ -105
157½ -110
157½ -110
157½ -110
157½ -110
157 -115
157 -105
157 -115
157 -105
157½ -105
157½ -105
157½ -110
157½ -110
157½ -110
157½ -110
157½ -110
157½ -110
157½ -110
157½ -110
 
 
Chicago Sky
Minnesota Lynx
0.0%
0.0%
+9 -105
-9 -115
+9 -112
-9 -108
+9 -110
-9 -110
+9 -109
-9 -111
+9 -105
-9 -115
+9 -110
-9 -110
+9 -110
-9 -110
+9 -105
-9 -115
+9 -109
-9 -111
+9 -109
-9 -111
Moneyline
0.0%
0.0%
+600
-900
+650
-1050
Totals
0.0%
0.0%
81½ -110
81½ -110
79 -118
79 -103
79 -105
79 -115
79 -105
79 -115
79 -110
79 -110
79 -110
79 -110
78½ -110
78½ -110
79 -110
79 -110
79 -105
79 -115
79 -105
79 -115
 
 
Chicago Sky
Minnesota Lynx
0.0%
0.0%
+6 -105
-6 -115
+6½ -110
-6½ -110
+7 -110
-7 -110
+7 -105
-7 -115
+7 -110
-7 -110
+7 -110
-7 -110
+7 -110
-7 -110
+7 -110
-7 -110
Moneyline
0.0%
0.0%
+315
-380
+325
-425
Totals
0.0%
0.0%
78 -110
78 -110
77 -110
77 -110
77½ -105
77½ -115
77½ -105
77½ -115
77½ -105
77½ -115
77½ -110
77½ -110
77½ -105
77½ -115
 
 
Chicago Sky
Minnesota Lynx
0.0%
0.0%
+4½ -110
-4½ -110
+4½ -105
-4½ -115
+5 -115
-5 -115
+4½ -105
-4½ -115
Moneyline
0.0%
0.0%
+380
-475
Totals
0.0%
0.0%
 
 
39½ -127
39½ +105
40 -105
40 -115
40½ -115
40½ -115
40 -110
40 -110
 
 
Terms of Use